O fundacji

Fundacja Normalna Kultura działa na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień Statutu Fundacji.

Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 28 października 2013 r.

Prezesem Fundacji od 2017 r. jest Aleksander Furtak.

Cele statutowe:

Celem Fundacji jest służenie szeroko rozumianej kulturze polskiej poprzez działalność naukową, oświatową, kulturalną, sportową, ochronę środowiska, dobroczynność, ochronę zdrowia i pomoc społeczną, wspierające:

1) życie umysłowe, a zwłaszcza debatę publiczną i edukację;

2) poszerzanie i popularyzację wiedzy o historii i współczesności Europy i świata, ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru kulturalnego i cywilizacyjnego;

3) poszerzanie i popularyzację wiedzy o historii i współczesności Polski, języku, prawach, naukach, sztukach, wybitnych przedstawicielach kultury polskiej;

4) wzmacnianie tożsamości narodowej oraz propagowanie rozumnej dumy z polskości;

5) propagowanie rozwiązań wolnościowych i wolnorynkowych w wymiarze osobistym, społecznym, gospodarczym i artystycznym;

6) animowanie aktywizmu społecznego, odpowiedzialności obywatelskiej, wychowania patriotycznego i obronnego oraz wolontariatu, czynne przeciwdziałanie zjawisku anomii społecznej;

7) rodzinę, jako naturalne środowisko życiowe i wychowawcze oraz niezbędny komponent kulturowy;

8) zjawiska artystyczne mające pozytywny wpływ na życie społeczne;

9) turystykę, a zwłaszcza turystykę kulturową, tożsamościową i historyczną;

10) działania na rzecz lokalnej społeczności oraz promocję Ściany Wschodniej, czyli terenów Lubelszczyzny, Podkarpacia i Podlasia.

Sprawozdania za lata 2017-2021