Okładka publikacji NK

Ukazała się publikacja Trzeźwi entuzjaści – szlachetni realiści. Praca organiczna wczoraj – dziś – jutro

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Trzeźwi entuzjaści – szlachetni realiści. Praca organiczna wczoraj – dziś – jutro miała miejsce w Lublinie w dniach 29-30 listopada 2016 r. Tom, który trzymacie Państwo w ręce jest bogatym w różnorodne treści efektem spotkania i wymiany opinii grona profesorów, młodszych badaczy, studentów
i działaczy kulturalno-społecznych, reprezentujących różne dziedziny teorii i praktyki. Wspólnym mianownikiem zawartych w publikacji wystąpień jest pojęcie pracy organicznej i pozytywizmu, wyrażone już w pierwszym członie tytułu konferencji określeniami, które funkcjonują od dziesięcioleci w literaturze przedmiotu.

Konferencja odbyła się w przestrzeniach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, we współpracy fundacji Normalna Kultura jako głównego organizatora oraz Akademickiego Klubu Myśli Społeczno-Politycznej Vade Mecum, Koła Naukowego Badań nad Twórczością Pozytywistów KUL, Katedry Literatury Realizmu i Naturalizmu KUL i Instytutu Pedagogiki UMCS – który zapewnił nam wyjątkową atmosferę spotkania w murach szkoły Skłodowskiego, Prusa i Świętochowskiego.

Celem konferencji – będącej częścią Jesieni z Pozytywistami Lubelskimi PL – była naukowa refleksja nad zagadnieniem etosu XIX-wiecznej pracy społecznej, połączona z próbą lokalnego ożywienia tej tematyki. Wydaje się, sądząc zarówno po ilości wystąpień konferencyjnych, jak i zainteresowaniu publiczności oraz mediów, że oba założenia zostały zrealizowane.

W niniejszym wydawnictwie pokonferencyjnym znajdą Państwo oczywiście prace poświęcone literackim aspektom epoki pozytywizmu,
z jej całym twórczym bogactwem, z galerią fascynujących postaci i przenikającymi się światami sztuki i umysłu. W czasie obrad poruszane były także wątki pracy prepozytywistycznej, w wymiarze społecznym i edukacyjnym, czego ślady znajdziemy w tomie.

Czytelnik odnajdzie także tropy dotyczące historii idei, ale i codziennej praktyki pracy organicznej i aktywizmu społecznego. Są teksty koncentrujące się na etosie pracy i cichym bohaterstwie, ale także wystąpienia podkreślające walory własnej kultury technicznej i realizmu politycznego. Każdy, kto sięgnął po publicystykę Prusa, czy Świętochowskiego wie, że bez takiej tematyki w refleksji o pozytywizmie nie może się obejść.

Jest wreszcie tekst szczególny, niejako podsumowanie tomu, który proponuje ponowną refleksję nad środowiskiem nazwanym bodaj po raz pierwszy „pozytywistami lubelskimi”. Środowiskiem, na które składają się XIX-wieczni absolwenci lubelskiego gimnazjum i społecznicy działający w tamtym okresie na Lubelszczyźnie.

Na koniec chciałbym podziękować w imieniu organizatorów wszystkim, dzięki którym konferencja i publikacja doszły do skutku. Wierzę, że robimy to wszyscy w dobrze pojętym interesie własnym, to znaczy interesie naszej wspólnoty.

Aleksander Furtak
redaktor publikacji