konferencjagif2

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Praca organiczna wczoraj – dziś – jutro

Na zgłoszenia referatów czekamy do 5 listopada 2016 r. pod adresem: konferencja@normalnakultura.pl

Ogólnopolska konferencja naukowa pt.
“Trzeźwi entuzjaści – szlachetni realiści.
Praca organiczna wczoraj – dziś – jutro”

Lublin, 29-30 listopada 2016 r.

Organizatorzy:
• Fundacja Normalna Kultura
• Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej Vade Mecum
• Koło Naukowe Badań nad Twórczością Pozytywistów KUL JPII
• Katedra Literatury Realizmu i Naturalizmu KUL
• Instytut Pedagogiki UMCS

Konferencja jest częścią projektu “Jesień z Pozytywistami Lubelskimi PL”: pozytywiscilubelscy.pl

Konferencja realizowana we współpracy z lubelskimi uczelniami ma na celu naukową refleksję (zwłaszcza młodych badaczy i studentów) nad zagadnieniami etosu XIX-wiecznej pracy społecznej, połączoną z próbą lokalnego ożywienia tej problematyki (współpraca z organizacjami społecznymi).

Konferencja odbędzie się w Lublinie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II oraz Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w dniach 29-30 listopada 2016 roku. Zgromadzi naukowców i studentów oraz publicystów i działaczy społecznych aktywnych w obszarach historii Polski, historii idei, kulturoznawstwa, pedagogiki, politologii, socjologii i historii literatury. Myślą przewodnią konferencji jest zagadnienie pracy organicznej, aktywizmu społecznego i pozytywizmu w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Lubelszczyzny, a także Podkarpacia i Podlasia.

Podczas pierwszego dnia konferencji odbędą się wystąpienia badaczy akademickich z całej Polski.
Drugi dzień poświęcony będzie wystąpieniom studentów, doktorantów i publicystów.
Oprócz referatów i dyskusji naukowych w ramach konferencji odbędzie się debata z udziałem publicystów i propagatorów samoorganizacji społecznej, kiermasz wydawnictw, prezentacje organizacji społecznych i wycieczki.

Tematykę konferencji ująć można w postaci zestawu haseł, które przedstawiamy Państwu do rozważenia:
– geneza idei i praktyki pracy organicznej: ludzie, inicjatywy, publikacje, odniesienia historyczne i kulturowe;
– praca organiczna i działania dla dobra wspólnego na Lubelszczyźnie i na obszarze dzisiejszej Polski Wschodniej od końca XVIII do początku XX wieku: reformy końca XVIII wieku a aktywność obywatelska, oddolna aktywność społeczna, gospodarcza, kulturalna, samoorganizacja, dobroczynność, mecenat prywatny, spółdzielczość, nowe prądy społeczne;
– lubelskie pokolenie późniejszych twórców polskiego pozytywizmu (pozytywizmu warszawskiego): pochodzenie, środowisko szkolne, życie miasta, lektury, fascynacje, wybory życiowe;
– wynalazca, przedsiębiorca, naukowiec, społecznik, artysta: organicznik i pozytywista jako nowy „człowiek renesansu” w wymiarze społecznym;
– Poznań, Lublin, Warszawa: organicznikowskie i pozytywistyczne recepcje i inspiracje;
– pozytywizm a patriotyzm, ewolucja modelu patriotyzmu w drugiej połowie XIX wieku;
– pozytywizm warszawski w literaturze pięknej i publicystyce a programy społeczne: wzajemne oddziaływania, późniejsze zastosowania i nawiązania w kulturze i życiu społecznym, treści przydatne w życiu wspólnotowym współcześnie;
– dziedzictwo pracy organicznej, pracy u podstaw, pozytywizmu od końca XIX wieku do dziś: polskie ruchy społecznopolityczne odwołujące się do aktywizmu społecznego i samoorganizacji, historia postrzegania pozytywizmu w Polsce XX i XXI wieku;
– praca organiczna i samoorganizacja dziś, życie społeczne a świadomość wspólnotowa;
– patriotyzm jako aktywizm: środowiska, modele organizacyjne, obszary zainteresowań, tendencje;
– przyszłość samoorganizacji społecznej i koncepcji organicznikowskich w świecie globalizacji i ideologii egoizmu, naród a dostępne modele budowania tożsamości i postaw patriotycznych – możliwości, niebezpieczeństwa, nowe drogi.

Na zgłoszenia czekamy do 5 listopada 2016 r. pod adresem:
konferencja@normalnakultura.pl

Rezerwujemy sobie prawo wyboru referatów ze względu na merytoryczną zawartość książki pt. Trzeźwi entuzjaści – szlachetni realiści. Praca organiczna wczoraj – dziś – jutro, która będzie owocem naszego spotkania.
Przewidujemy wystąpienia 20-minutowe.

Opłata konferencyjna wynosi 200 zł i zostanie przeznaczona na druk materiałów konferencyjnych oraz publikację książki pokonferencyjnej. Niestety nie zapewniamy noclegu ani wyżywienia, ale służymy pomocą przy znalezieniu odpowiedniej bazy lokalowej.

Opłaty prosimy uiszczać do 15 listopada 2016 r. na konto:
fundacja Normalna Kultura
(BGŻ S.A.) 60 2030 0045 1110 0000 0312 3880 z dopiskiem „Konferencja”

Dane do faktury:
Normalna Kultura
ul. Łużyczan 16/3
20-830 Lublin
NIP: 712 328 34 99

Komitet organizacyjny:
Adrian Lesiakowski (Normalna Kultura)
dr hab. Agata Skała (IFP UMCS)
dr Grzegorz Głąb (KLRiN KUL)
mgr Aleksander Furtak – kierownik konferencji
mgr Magdalena Żmudziak – kierownik konferencji

Komitet naukowy:
dr hab. Jakub Malik, prof. KUL
dr hab. Janina Szcześniak, prof. UMCS
dr hab. Witold Matwiejczyk, prof. KUL
prof. dr hab. Ewa Paczoska (UW)
prof. dr hab. Maria Olszewska (UW)
prof. dr hab. Barbara Bobrowska (UKSW)
prof. dr hab. Tadeusz Budrewicz (Uniwersytet Pedagogiczny)

Szczegółowy program zostanie wysłany osobom zainteresowanym na 20 dni przed konferencją.

Wydarzenie spotkało się z życzliwym przyjęciem osób publicznych i będzie relacjonowane w mediach.

Pytania prosimy kierować na adres mailowy:
konferencja@normalnakultura.pl

Więcej informacji o programie „Jesień z Pozytywistami Lubelskimi PL”: www.pozytywiscilubelscy.pl

facebook.com/NormalnaKultura

Więcej: www.pozytywiscilubelscy.pl/konferencja