O NAS

W SKRÓCIE

Działamy dla rozwoju, wielkości i normalności Kultury Polskiej. Traktujemy historię i dziedzictwo kulturowe jako zbiór przydanych wartości, treści i postaw – wymagających nieraz odkrycia, korekty i wyboru, ale posiadających wielki potencjał dla życia naszej wspólnoty. Lublin i „ściana wschodnia” to skarbnica „dobrych praktyk historii”, stąd czerpiemy inspiracje i materiał do działań. Bliskie są nam ideały pracy organicznej i pracy u podstaw, ale także wielkość i odwaga wizji państwowej Piastów i Jagiellonów. Naszą misją jest dążenie do budowy nowych elit, odkrywanie polskiej siły wspólnotowej i twórcze łączenie pierwiastka wolności i tożsamości w życiu zbiorowym.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

CO?
Normalna Kultura

GDZIE?
Lublin i Lubelszczyzna, Podkarpacie, Podlasie. Także reszta Polski i świata, Internet.

KIEDY?
Normalna Kultura jako fundacja została ustanowiona aktem notarialnym w Lublinie 9 kwietnia 2013 roku. Wcześniej funkcjonowała w sieci jako Normalna Kultura. SamoOrganizacja Społeczna, firmująca m.in. Kalendarz wydarzeń społecznych Ściany Wschodniej i okolic. Obok działań bieżących staramy się patrzeć dalej – zakładamy mozolną pracę u podstaw, która przyniesie jednak solidne i trwałe skutki (naszą perspektywą czasową jest „Polska 2030”, kiedy wymierne efekty długofalowych działań Normalnej Kultury powinny stawać się widoczne).

JAK?
Przez projekty, warsztaty, dyskusje, działalność badawczą, popularyzatorską i edukacyjną.
Przez tworzenie opinii, analiz, lobbing na rzecz idei, monitoring i dokumentowanie życia umysłowego i kultury narodowej.
Przez animację społeczno – kulturalną i wspieranie realizacji artystycznych.
Przez działalność w sieci, memy, strony, bazy informacji, wymianę zdań i spostrzeżeń.
Przez zajęcia dla dzieci, młodzieży, seniorów, gry terenowe, zabawy.
Przez pomoc merytoryczną i organizacyjną innym, wymianę doświadczeń i pobudzanie aktywizmu.

KTO?
Młodzi i w średnim wieku mieszkańcy Lubelszczyzny i nie tylko. Chcemy propagować rozumną dumę z polskości, aktywizm społeczny i nowe myślenie o naszej rzeczywistości wspólnotowej.

Z KIM?
Z mieszkańcami Ściany Wschodniej i całej Polski. Z przyjaciółmi Polski z kraju i zagranicy. Z pasjonatami polskości i kultury. Z animatorami samoorganizacji wspólnotowej. Z uczniami, studentami, seniorami i dzieciakami. Z historykami, regionalistami, badaczami, naukowcami, popularyzatorami dziejów. Z nauczycielami i twórcami. Z wymierającą inteligencją i młodymi aktywistami. Z normalnymi ludźmi i pozytywistami wszelkiego rodzaju :-). I oczywiście z firmami, instytucjami kultury i organizacjami społecznymi.

DLA KOGO?
Dla każdego kto myśli po polsku, albo tylko zastanawia się co to właściwie znaczy.
Dla każdego, kto czuje się częścią polskiej kultury, albo tylko chce ją poznać i zrozumieć.
Dla wolnych jednostek, aktywnych rodzin, lokalnej społeczności i wszystkich, którym dotychczas brakowało czegoś innego w spojrzeniu na naszą wspólnotę.

DLACZEGO?
Bo „prawdziwy patriotyzm nie tylko polega na tym, ażeby kochać jakąś idealną ojczyznę, ale – ażeby kochać, badać i pracować dla realnych składników tej ojczyzny, którymi są: ziemia, społeczeństwo, ludzie i wszelkie ich bogactwa.” (Bolesław Prus)
Bo tylko pracą nad przyszłymi elitami polskimi – myślącymi i ideowymi, pragmatycznymi i skłonnymi do osobistych poświęceń, możemy przywrócić Polsce Głowę, a pojęciu „honor” jego właściwy sens.
„Bo się kochamy w sobie nie pragnąc siebie znać” (Jacek Kaczmarski)

PO CO?
Dla rozwoju, wielkości i normalności Kultury Polskiej.
By Polska miała mądrą Głowę – społeczną, polityczną i kulturalną, która w życiu zbiorowym będzie reprezentowała na pierwszym miejscu interes narodowy i myślenie wolnościowe.
By Polacy byli prawdziwym narodem wolnych obywateli.

CELE STATUTOWE

Celem Fundacji jest służenie szeroko rozumianej kulturze polskiej poprzez działalność naukową, oświatową, kulturalną, sportową, ochronę środowiska, dobroczynność, ochronę zdrowia i pomoc społeczną, wspierające:
a) życie umysłowe, a zwłaszcza debatę publiczną i edukację;
b) poszerzanie i popularyzację wiedzy o historii i współczesności Europy i świata, ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru kulturalnego i cywilizacyjnego;
c) poszerzanie i popularyzację wiedzy o historii i współczesności Polski, języku, prawach, naukach, sztukach, wybitnych przedstawicielach kultury polskiej;
d) wzmacnianie tożsamości narodowej oraz propagowanie rozumnej dumy z polskości;
e) propagowanie rozwiązań wolnościowych i wolnorynkowych w wymiarze osobistym, społecznym, gospodarczym i artystycznym;
f) animowanie aktywizmu społecznego, odpowiedzialności obywatelskiej, wychowania patriotycznego i obronnego oraz wolontariatu, czynne przeciwdziałanie zjawisku anomii społecznej;
g) rodzinę, jako naturalne środowisko życiowe i wychowawcze oraz niezbędny komponent kulturowy;
h) zjawiska artystyczne mające pozytywny wpływ na życie społeczne;
i) turystykę, a zwłaszcza turystykę kulturową, tożsamościową i historyczną;
j) działania na rzecz lokalnej społeczności oraz promocję Ściany Wschodniej, czyli terenów Lubelszczyzny, Podkarpacia i Podlasia.

OBSZARY ZAINTERESOWAŃ I PROGRAMY

W praktyce działań interesuje nas kulturalność, zaczynając od kultury osobistej, obyczaju, sztuki, a kończąc na udziale w bieżącym obiegu kulturalno-umysłowym. Zwłaszcza, że mamy siedzibę w Mieście Akademickim.
Kulturowość jako wyznacznik działań to wynik szerokiego definiowania kultury. Jest ona dla nas nie tylko zespołem zjawisk artystycznych czy edukacyjnych; nie tylko duchowym i materialnym dziedzictwem pokoleń; ale przede wszystkim odrębną, oryginalną, metodą życia zbiorowego.
Nie chcemy ograniczać się do powielania wzorców – bez ich poznania i zrozumienia. Nie chcemy wielkości opartej na kruchych podstawach. Proponujemy re-kultywację – odświeżenie zapomnianych idei i postaw, budowanie rozumnej dumy z naszego dziedzictwa i szukanie w kulturze polskiej możliwości i rozwiązań przydatnych na nasze wspólnotowe dziś i jutro.

003021

1454889_460541434057651_1172575957_n7 (5)

LUDZIE

Fundację tworzą członkowie władz i wolontariusze. Uczestnicy działań Normalnej Kultury to animatorzy kultury, pasjonaci historii Polski, regionu i kultury, nauczyciele, naukowcy, lubiący KOP!ać w polskich dziejach. Ale także dzieci, młodzież, studenci i seniorzy zainteresowani naszą historią – więc i naszą przyszłością.
Trzon naszych pracowników stanowią: pedagog – animator kultury, historyk – krajoznawca – historyk sztuki, historyczka – psycholog, pracownica poradni pedagogiczno-psychologicznej, pasjonat informatyki i historii, miłośnik polskiej techniki i lotnictwa. Wszystko co robimy w ramach Normalnej Kultury i nasze plany na tym polu wynikają z pasji, którą można określić jako „propagowanie rozumnej dumy z przynależności” oraz „nowy pozytywizm” i „aktywizm obywatelski”. Widzimy potrzebę pracy nad przenoszeniem dobrych wzorców z przeszłości dla przyszłości wspólnotowej, promowaniem etosu służby społecznej, pogłębianiem tożsamości narodowej, badaniem praktycznych zastosowań naszych zbiorowych doświadczeń i odkrywaniem nieznanych, mało znanych lub zapomnianych elementów naszego dziedzictwa kulturowego. Działamy w środowisku lokalnym, koncentrując się zwłaszcza na zainteresowaniu dzieci i młodzieży praktyczną przydatnością znajomości dziejów oraz skłaniając osoby starsze do dzielenia się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami.

WSPÓŁPRACE

w budowie…

DOKUMENTY

w budowie…

INNI O NAS

– “KOP znów walczy. Tym razem na straży dziejowej pamięci” – wywiad dla portalu Pch24.pl.

– “O zdrowym rozumieniu kultury, Polsce – i nie tylko” – wywiad dla portalu Myślkonserwatywna.pl.