swietochowskitowarzystwo1906

111. rocznica powstania Towarzystwa Kultury Polskiej

111 lat temu w Warszawie z inicjatywy wychowanka lubelskiego Gimnazjum, czołowego pozytywisty polskiego, Aleksandra Świętochowskiego, powołano Towarzystwo Kultury Polskiej jako instytucję organizującą i prowadzącą prace oświatowe i kulturalne na dużą skalę. Przeświadczenie o potrzebie takiej instytucji nurtowało Świętochowskiego od dawna, zwłaszcza odkąd coraz wyraźniej uwidoczniły się w zrusyfikowanym Królestwie Polskim skutki polityki cara Aleksandra III – wzrost analfabetyzmu i przestępczości w miejskich i wiejskich środowiskach robotniczych.

🖋️
 W niedzielę 25 listopada 1906 r. w sali Muzeum Przemysłu i Rolnictwa odbyło się zebranie organizacyjne kilkuset działaczy różnych środowisk. Świętochowski wzywał na zebraniu: “Nic nam nie pomogą wszystkie samorządy, autonomie, a nawet niepodległości, jeśli w nich mieścić się będzie stare próchno. Natomiast nie ma śród potęg ludzkich takiej siły, która by mogła zabić naród kulturalnie mocny […]”. Do najpilniejszych zadań Towarzystwa należały likwidowanie analfabetyzmu i wzbudzanie w najniższych warstwach narodu potrzeb kulturalnych. Zadania te wypełniało Towarzystwo Kultury Polskiej na gruncie politycznie zneutralizowanym, jako instytucja bezpartyjna. Na zebraniu założycielskim wybrano prezesem Świętochowskiego, ogółem zapisało się kilkuset działaczy.

💡
Program Towarzystwa obejmował cztery kierunki działalności: społeczny (badanie i wskazywanie potrzeb, projektowanie i tworzenie odpowiednich instytucji i urządzeń społecznych), oświatowy (zakładanie szkół, bibliotek, domów ludowych), czytelń, organizowanie wykładów), ekonomiczny (propagowanie i organizowanie spółdzielni i innych instytucji gospodarczych) i etyczny (praca nad podnoszeniem poziomu moralnego społeczeństwa, interwencje i rozjemstwo w konfliktach międzyludzkich). Odpowiednio do tego programu Towarzystwo składało się z czterech sekcji, a działalnością każdej z nich, dzielących się na komisje, kierowały rady sekcji. W okresie swej siedmioletniej działalności powstało siedem oddziałów w Warszawie i około pięćdziesięciu w terenie.

🇵🇱
️ Towarzystwo Kultury Polskiej wydawało swój sztandarowy organ prasowy – “Kulturę Polską”. Działalność TKP stanowi swoisty fenomen, który – jak się wydaje – dotychczas nie został należycie doceniony, choć położyło nieocenione, wielkie zasługi dla rozwoju kultury polskiej i budowy nowoczesnego, świadomego swych obowiązków narodu polskiego. Zakładano szkoły, czytelnie, biblioteki, prowadzono szeroką działalność kulturalną i oświatową. Jest to dzieło wielu działaczy i organiczników, na czele z przewodzącym im Aleksandrem Świętochowskim.